VILLUM KANN RASMUSSEN Postdoc  Stipendier

 

 

VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN har bevilget i alt 20 Mkr. til et postdoc stipen­dieprogram til støtte for dansk teknisk og naturvidenskabelig forskning.

 

Bevillingen er opdelt i to delbevillinger, som hver er på 10 Mkr. Den ene delbevilling anvendes til individuelle stipendier og den anden til blokstipendier. Begge typer stipendier opslås bredt inden for området.

 

De individuelle stipendier kan søges af  yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Blokstipendierne kan søges af etablerede seniorforskere, som udøver forskningsledelse ved et dansk universitet, til ansættelse af yngre danske eller udenlandske forskere som postdoc ved deres forskningsgruppe.

 

Tildeling af stipendium er ledsaget af et krav om mobilitet. Der kan således ikke ydes støtte til postdoc ophold ved den institution, hvorfra ph.d.-graden er tildelt, med mindre stipendiemodtageren efterfølgende har opholdt sig ved en anden institution i en længere periode. For ansø­gere fra udlandet gælder, at stipendiet skal anvendes ved en dansk institution.

 

Der kan som hovedregel kun tildeles stipendium til ophold ved et universitet.

 

De individuelle stipendier opslås i tre runder med ansøgningsfrister henholdsvis 1.10.03, 1.10.04 og 1.10.05. Blokstipendierne opslås i en enkelt runde med ansøgningsfrist 1.4.04.

 

VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN har overdraget ansvaret for udmøntningen af bevillingen til et udvalg bestående af rektor for Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, dekanen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, samt dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (formand).

 

 

Opslag af individuelle stipendier

 

Med ansøgningsfrist 1. oktober 2003 opslås et antal individuelle VILLUM KANN RASMUSSEN Postdoc Stipendier.

 

Stipendierne kan søges af  yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Der kan som hovedregel kun tildeles stipendium til ophold ved et universitet.

 

Der kan ikke ydes støtte til ophold ved den institution, hvorfra ph.d.-graden er opnået, med mindre ansøgeren efterfølgende har opholdt sig ved en anden institution i en længere periode. For danske ansøgere i udlandet gælder, at stipendiet skal anvendes ved en dansk institution.

 

Stipendiet skal som hovedregel være påbegyndt senest tre år efter tildelingen af ph.d.-graden.

 

Stipendierne gives normalt som 1 årige stipendier, men der vil i særlige tilfælde kunne bevilges stipendium i indtil 2 år. Ved ophold i udlandet kan der yderligere søges om dækning af driftsudgifter på indtil 50.000 kr. årligt. Ved ophold ved et dansk universitet forventes værtsinstitutionen at dække driftsudgifterne.

 

Løn omfatter løn som adjunkt efter gældende AC-overenskomst.

 

Ved postdoc ophold i Danmark forventes ansættelse at ske på den danske værtsinstitu­tion, som dermed vil få overført bevillingen til løn. Ved postdoc ophold i udlandet forventes ansættelse at ske på Aarhus Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, som vil administrere bevillingen til løn og driftsudgifter.

 

Ansøgninger indsendes til Aarhus Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Ny Munkegade, bygn. 520, 8000 Århus C. Ansøgninger skal være fakultetet i hænde senest onsdag den 1. oktober 2003. Ansøgninger kan indsendes elektronisk som Word-, rtf- eller pdf-fil til [email protected]

 

Ansøgningsskemaet skal være bilagt

 

 

Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Fakultetet eller hentes på www.nat.au.dk.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bente Mattsson, Det Naturvidenskabelige Fakultet, telefon 89 42 55 05 eller mail: [email protected]

 

Igangsættelse af postdoc opholdene vil kunne ske løbende.