Kunngjøring av stilling

 

STILLING SOM POSTDOKTOR-STIPENDIAT I FYSIKALSK KJEMI, ATMOSFÆREKJEMI

 

ledig i tilknytning til prosjektet ”Atmospheric Chemistry and Transport from Isotopic Analysis” ved Kjemisk institutt

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Professor Claus Nielsen, e-post:

[email protected] eller kontorsjef Ingse Noremsaune, tlf. 22 85 54 72, e-post:

[email protected]

 

Stillingen er ledig fra 1. mai 2004 og gjelder for inntil tre år.

 

Ltr.: 53-56 (avh. av kompetanse)

 

Søknadsfrist: 9. mars 2004

 

Se også instituttets hjemmeside: http://www.kjemi.uio.no/

 

REF. NR. 04/1312

 

Søknad (merket ref. nr. 04/1312) med vedlegg sendes til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, v/personalkonsulent A. H. Quande, Postboks 1032 Blindern, NO-0315 Oslo. I tillegg sendes kopi av søknaden og C.V. elektronisk til e-post: [email protected]

 

 

Ved Kjemisk institutt, Seksjon for fysikalsk kjemi, er det ledig en stilling som postdoktor-stipendiat for tiltredelse 1. mai 2004. Stillingen er knyttet til NFR prosjektet ’Atmospheric Chemistry and Transport from Isotopic Analysis’. Tilsettingsperioden er på inntil tre år. Stillingen hører inn under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Den som tilsettes vil få delansvar for drift og vedlikehold av atmosfærekjemiske forsøksoppstillinger i Oslo og for eksperimenter ved EUPHORE forsøkskammeret i Valencia. Prosjektet er tverrfaglig (kjemi, fysikk, geofysikk, meteorologi), og involverer flere norske og utenlandske forskningsgrupper.

Det stilles krav om dokumenterbar kompetanse med relevans for prosjektet som omfatter kjemisk reaksjonskinetikk, organisk syntese med stabile isotoper, kvantekjemisk modellering av molekyl-radikal reaksjoner.

Søkere må ha innlevert sitt doktorgradsarbeide til bedømmelse før søknadsfristen utløper, eller ha oppnådd en doktorgrad.

Fakultetet vil i henhold til retningslinjer for tilsetting i postdoktorstillinger være tilbakeholdne med å gi fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling permisjon for å gå inn i postdoktorstilling.

Søknaden, som skal inneholde fullstendige opplysninger om utdanning, tidligere stillinger, pedagogisk erfaring og kompetanse, administrativ erfaring, og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet, vedlegges C.V., en fullstendig publikasjonsliste, samtlige vitenskapelige arbeider og bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo: http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/tilspostdoktor.html/

Universitetet ønsker flere kvinner i rekrutteringsstillinger. Kvinner oppfordres til å søke.